۱۰۶۷۲۶۶۲۲۰۶d67cfe0-d3ad-4913-aa32-786398859a9e
استان بوشهر یکی از مهم ترین و اصلی ترین مراکز صنایع دستی به خصوص گبه و گلیم می باشد اما به خاطر دوری از پایتخت مورد بی مهری از سوی گردشگران قرار گرفته و این موضوع به یک مشکل تبدیل ...
انی کاظمی