بافت فرش در ورامين

rugart_00111
بافت فرش در منطقه ورامين همچون بسياري از مناطق ديگر همواره در کنار کشاورزي شغل دوم بوده است ولي به دليل اينکه در اين منطقه شغل اصلي مردم کشاورزي است، بافت فرش به عنوان درآمدي درکنار ساير شغل ها دنبال ...
ستاره